Kodex mládežeKodex základních morálních a sportovních hodnot
výchovy mládeže v MFK Frýdek-MístekMotto našeho klubu:

„Společně za jedním cílem“

 

Základním cílem MFK Frýdek-Místek je podpora a rozvoj pohybových a mentálních schopností a dovedností, spolu s podporou rozvoje sociální integrace, fair play a prevence negativních jevů.

Společně usilujeme, aby práce v klubu pozitivně podporovala schopnost a touhu jednotlivců a skupin vítězit, ale také umět sportovně přijmout porážku. 

 

Velmi důležitým aspektem je poskytnutí komplexní podpory našim hráčům nejen po stránce sportovní, ale také z pohledu poskytovaného zázemí, zdravotní péče a regenerace. Klub v rámci spolupráce se vzdělávacími institucemi (základní školy, střední školy, gymnázia a dalšími) usiluje o podporu a budování sportovní výchovy paralelně se vzděláním ve prospěch všech svých členů a společnosti.    

 

Čestnost 
Hráči, jejich nejbližší a trenéři vytvářejí společnou skupinu jako celek, pro kterou musí být čestnost hlavním nositelem společné práce, včetně vzájemné tolerance a společného respektu vůči klubu MFK Frýdek-Místek.

 

Patriotismus a hrdost

Velký význam klademe na vztah ke klubovým hodnotám ve všech fázích spolupráce a také po přechodu z aktivního do pasivního vztahu v zájmu budování a podpory zpětné vazby.

Vzájemná součinnost mezi klubem, hráčem a příbuznými hráči je významným krokem pro zajištění vzájemné podpory při vstupu a přestupech ve všech směrech, včetně posílení akvizic a hodnoty hráče.   

 

Medializace a sociální sítě

Představitelé klubu trenéři, rodiče a příbuzní dětí, jako součást klubu, se vyjadřují k veřejným záležitostem ve shodě s danými cíli a výše uvedenými hodnotami. Ve svých postojích se snaží především hájit zájmy klubu, jeho členů a partnerů.

 

Chování a jednání trenérů klubu

* Trenéři neuvádějí vědomě v omyl hráče, jejich zástupce, ani ostatní členy či příznivce klubu. Informace, které poskytují, musí být úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné. Pokud k tomu nejsou oprávněni z titulu své funkce, jsou povinni tazatelům sdělit, které kompetentní osoby mají oprávnění příslušnou informaci poskytnout.

* Minimálně jednou za půl roku organizují informativní schůzky s rodiči, jejichž obsahem je kromě organizačních věcí i seznámení s kodexem.

* Trenéři respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, pohlaví, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

* Jednají tak, aby chránili důstojnost a lidská práva svých svěřenců.

* Trenéři zodpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazků ke klubu.

* Respektují znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vykonávají a rozšiřují spolupráci s nimi a tím zvyšují kvalitu poskytovaných služeb.

* Trenéři dbají dobrého jména klubu, oddělují svoje osobní postoje a postoje klubu, jsou-li odlišné.

* Trenéři neposkytují třetím stranám žádné informace, které by mohly vést k situacím, jež by ohrozily soukromí a důstojnost hráčů, rodičů a kolegů.

* Trenéři nepřijímají žádné materiální ani nemateriální výhody od třetích stran oplátkou za služby poskytované v rámci jejich poslání.

 

Chování rodičů a zástupců hráčů v souvislosti s klubem

* Nesouhlasné názory neospravedlňují nevhodné chování rodičů a příbuzných hráčů.

* Rodiče a příbuzní hráčů respektují role trenérů a jejich pravidel, podporují jejich autoritu. V případě nejasností či nesouhlasu s trenérem mají právo požádat trenéra, šéftrenéra či jiného pracovníka klubu o vysvětlení.

* Role rodičů a příbuzných spočívá v podpoře hráčů, nikoliv v jejich odborném vedení.

* Rodiče a příbuzní mohou plnit roli slušných fanoušků, ale v žádném případě veřejně neprezentují názory na výkony vlastních hráčů a protihráčů.

* Rodiče a příbuzní mají právo požádat a účastnit se individuálních schůzek s představiteli klubu.

* V případě žádosti o přestup, hostování nebo ukončení sportovní kariéry hráče se rodiče nebo jiný zákonný zástupce hráče zavazuje ctít prvotní projednání změny s trenérem nebo vedením klubu a vše tímto realizovat ve prospěch hráče dohodou.

 

Chování hráčů:

* Ctít a respektovat soutěžní, přestupní řád

* Prokazovat úctu slovem, projevem i výkonem vůči svým soupeřům, rozhodčím, spoluhráčům, funkcionářům a fanouškům

* Vyvarovat se podvodům, zastrašování, předstírání faulů nebo zranění, dopingu

* Vyhnout se jakýmkoliv projevům rasismu, xenofobie, násilí nebo šikaně

* Hrát podle pravidel, předpisů a pokynů Fair play

* Přijímat porážku důstojným způsobem

* Chovat se slušně a díky dobrého chování reprezentovat sám sebe a celý klub, a to jak na hřišti, tak ve škole i na veřejnosti.

* Plně respektovat svého trenéra a ostatní zodpovědné pracovníky klubu.

* Respektovat své spoluhráče a podílejí se na vytváření přátelské atmosféry v rámci svého týmu i klubu.

* Přiměřeně svému věku vnímat trénink či utkání jako prostředek ke zlepšení individuálního nebo týmového výkonu a dle toho jednat.

* Pokud hráč něčemu nerozumí, nebo s něčím nesouhlasí, má právo vše konzultovat se svým trenérem, šéftrenérem, popřípadě jiným zodpovědným pracovníkem klubu. Předpokladem je slušná forma dotazu a doba nenarušující tréninkový proces či utkání.

 

Hráči je dále známo, že bude dodržovat zásady sportovní životosprávy,

 

Tento kodex je závazný pro všechny trenéry, hráče a zástupce hráčů MFK Frýdek-Místek.


Pro hráče bez profesionální smlouvy, rodiče a zástupce hráčů představuje především morální závazek k určitému chování a jednání a z tohoto důvodu neobsahuje právně vymahatelný postih. Pokud by docházelo k opakovanému porušování výše uvedených pravidel ze strany rodičů a zástupců hráčů, může klub těmto osobám omezit přístup do prostor, které vlastní nebo si pronajímá. Chování a jednání trenérů a hráčů s profesionálními smlouvami je v těchto smlouvách přesně specifikováno.


 

Reklama
reklama
Hlavní partneři

© Copyright 2016 MFK Frýdek-Místek. Všechna práva rezervována.