Vysvětlení k podnájemní smlouvě mezi z.s. a a.s.

Vážení, dovolte nám, uvést mnohé nesrovnalosti a mýty o podnájmu nebytových prostor akciové společnosti na pravou míru.

Podnájem prostor mezi zapsaným spolkem a akciovou společností byl ošetřen řádnou smlouvou dne 10.10.2016, kterou nadto revidovalo a schválilo statutární město Frýdek-Místek dne 7.10.2016, jak vyplývá z podmínek nájemní smlouvy.

Rozsah předmětu podnájmu ve prospěch akciové společnosti byl sjednán k dnešnímu dni, tj. 2.7.2019 v následujícím objemu:

„Předmět podnájmu však tvoří pouze část těchto nemovitých věcí, a to vnitřní prostor budovy č.p. 3276, tj. šatny mužů domácích a hostů včetně sociálního zázemí a přístupu do těchto prostor přes chodby, dále venkovních prostor, tedy travnaté plochy, tréninkové fotbalové hřiště včetně tribuny a ochozů, jak je vyznačeno v půdorysném plánku, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „předmět podnájmu“).“

Dále byla sjednána doba nájmu, a to následovně:

„Nájemce přenechává předmět podnájmu podnájemci na dobu neurčitou, počínaje dnem 10. 10. 2016, a to v hodinových sekvencích, jak je uvedeno v harmonogramu využití jednotlivých částí předmětu podnájmu, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.“

Ke shora uvedenému doplňujeme, že akciová společnost užívá nad rámec sjednaných sekvencí také další prostory, za které dosud neuhradila ničeho s tím, že jsme tento požadavek neuplatnili a neuplatňovali s cílem udržet dobrou spolupráci a profesionální podporu A týmu.

Přes písemné výzvy vedení akciové společnosti, žádosti a upozornění na nutnost modifikace podnájemní smlouvy s námi do dnešního dne NIKDO z akciové společnosti nejednal, nepředložil objednávku, harmonogram obsazení, plán obsazení apod.

18.6.2019 jsme vyzvali akciovou společnost v souladu s podnájemní smlouvou o předání prostor za účelech jejich sanace (úklid, vymalování, drobné vysprávky atd.) a přípravu pro nadcházející ročník. Také tento pokus a konstruktivní krok pro spolupráci s akciovou společností byl marný a akciová společnost nereagovala.

Je proto velmi smutné, že se přes evidentní snahu zapsaného spolku nadále najdou takoví, kteří snad až účelově šíří dezinformace o znemožnění užívání prostor v souladu s podnájemní smlouvou, kterou máme v případě potřeby připravenou pro všechny k nahlédnutí na sekretariátu Stovky.

Je nemožné, aby někdo neustále vytvářel veřejnou dehonestující kampaň proti zapsanému spolku, který vždy avizoval, že měl vůli s akciovou společností spolupracovat.

Není naší vinou, že se k dnešnímu dni tak nestalo. Tímto bude nezbytné revidovat současnou neutěšenou situaci, když není ani jasné, jaké sídlo bude mít akciová společnost, neb nedisponuje souhlasem k jejímu udělení ze strany vlastníka.

Za Výkonný výbor MFK Frýdek-Místek z.s.
Jaroslav Jež, sekretář