Plné vyjádření MFK F-M z.s. k článku v Deníku

Plné vyjádření MFK Frýdek-Místek z.s. k článku v Deníku "Ve frýdeckém fotbale se vedou spory o dorostence", který vyšel 3. června 2019.

ČLÁNEK VE FRÝDECKO-MÍSTECKÉM A TŘINECKÉM DENÍKU

Ze smluv mezi akciovou společností a zapsaným spolkem, respektive jejich ukončení podle spolku jednoznačně plyne, že práva k účasti v dorosteneckých soutěžích náleží spolku. Jako předseda spolku jsem povinen tato jeho práva jednoznačně hájit. Zejména za situace, kdy dorostenci jsou jeho členy. V této věci nyní rozhoduje FAČR.

Chápu i jisté rozčarování akcionářů, když peníze vložené do fotbalu nevytvářejí zisk. Tuto skutečnost si však akcionáři měli uvědomit již ve chvíli, kdy do fotbalu vstupovali. Naopak spolek si je jednoznačně vědom toho, že podpora mládežnického sportu je aktivitou, od níž není možné očekávat soukromý profit. K vyjasnění a uklidnění situace by proto pomohlo, kdyby si akcionář uvědomil, že ve III. a II. lize se nedá na fotbale vydělávat. Naopak, o to víc je jakákoli nezištná podpora z vlastních zdrojů ceněná a považuje se za společensky mimořádně prestižní.

Málokdo si uvědomuje, že podstatná část dotací, kterou spolek od města pobírá, je spolkem vynakládána na údržbu a správu areálu Stovky, který vlastní město. Spolek je nájemcem tohoto areálu a nemám jakékoli informace, že by se na tom mělo cokoli měnit. O tom, že je správa vykonávána příkladně svědčí udělení nejvyššího ocenění za stav a rozsah provozované infrastruktury ze strany FAČR. Jsme tímto kdykoli připraveni městu doložit, že správu a údržbu areálu vykonáváme řádně, jak tomu bylo v minulosti.

Spolek má za účelem zajištění fungování mládežnických družstev (předpřípravky, přípravky, žáci, dorost) uzavřeny trenérské smlouvy se 40-ti trenéry. Toto je také nemalá položka v nákladech spolku. Všichni tito lidé mají jeden základní cíl, a to podílet se zdárně na sportovní výchově mládeže. Jsme si vědomi významu A týmu, ale bez kvalitní členské základny nelze v podmínkách našeho klubu zajistit jeho rozvoj a fungování.

Spolek nikdy nevyvíjel a ani nebude na město vyvíjet tlak, který by znamenal zvýšené náklady na fotbal jako celek, přičemž náklady by neslo město a výnosy by připadly soukromým osobám.

V poslední době se akciová společnost obklopila lidmi, o jejichž důvěryhodnosti lze mít pochyby. Je velice těžké věřit slibům a proklamacím osoby ohledně jejíž morálního kreditu panují pochybnosti, byť z pohledu zákona je vše, zdá se v pořádku. Chceme-li však vést mládež ve stylu fair play, příkladné reprezentace a zdravé soutěživosti, je tak možno činit pouze za pomocí lidí oddaných fotbalu a takové lidí vidím kolem sebe ve spolku.

Akciová společnost žádnou nabídku spolku nepředložila a na konkrétní nabídku spolku akciová společnost doposud nereagovala.

Nekalé praktiky z naší strany zásadně odmítáme. Způsoby protistrany v tomto ohledu v zájmu etiky a sportovně fotbalového ducha nebudeme komentovat.

Díky obstrukcím vedení akciové společnosti nemůže spolek vykonávat akcionářská práva, přičemž je pro nás nepochopitelný postup majoritních akcionářů ve věci změny sídla, názvu klubu a zrušení předkupního práva pro stávající akcionáře.

Omlouvám se za relativně obsáhlé sdělení, které i přesto popisuje jen základní osu nevyjasněných otázek.

Radim Mamula
předseda MFK Frýdek-Místek z.s.